Council Member and Advisors

名譽顧問

譚耀宗先生GBM, GBS, 太平紳士
何鍾泰博士SBS, MBE, S.B.St.J., 太平紳士
詹伯樂 GBS, OBE, 太平紳士
陳家駒測量師SBS, 太平紳士
何世柱GBM, GBS, OBE, 太平紳士
孫家雄博士

白德善先生

張孝威先生 SBS

 

名譽法律顧問

畢保麒先生
義務核數師
胡啟騰先生

名譽會長
羅志明先生

 

執行委員會(20182019年度)
會長     梁偉光博士

副會長 何偉雄先生

副會長 沈德賢先生
秘書     林瑞蘭小姐

司庫     鄒鼎興先生

 

委員

陳勇明先生

鄭永祥先生

甘耀權先生

郭逢偉工程師

鄺超靈先生

黎大明先生

林啟榮先生

林穎東先生
盧漢揚先生

楊中源先生

 

Honorary Advisors

Mr. Tam, Yiu Chung, GBM, GBS, JP
Ir Dr. Raymond Ho, Chung Tai
SBS, MBE, S.B.St.J.,JP
Ir. James Blake, GBS, OBE, JP
Sr Chan, Ka Kui, SBS, JP
Mr. Ho, Sai Chu, GBM, GBS, OBE, JP
Dr. Shuen, Ka Hung

Mr. John R.P. Battersby

Mr. Cheung, Hau Wai, SBS

 

Honorary Legal Advisor

Mr. Patrick M Burke

 

Honorary Auditor

Mr. Wu, Kai Tang

 

Honorary President

Mr. Law, Chi Ming

 

 

Executive Council (Term of 2018 & 2019)

President     Dr. Leung, Wai Kwong, Daron

Vice-President Mr. Ho, Wai Hung, Boris

Vice-President Mr. Sum, Tak Yin

Hon.Secretary Ms. Lam, Sui Lan, Carmen  

Hon.Treasurer Mr. Chow, Ting Hing, Edward

 

 

Members

Mr. Chan, Yung Ming, Felix

Mr. Cheng, Wing Cheung, Lewis

Mr. Kam, Yiu Kuen

Ir Kwok, Fung Wai, Raiko

Mr. Kwong, Chiu Ling, Victor

Mr. Lai, Tai Ming, John

Mr. Lam, Kai Wing, Ivan

Mr. Lam, Wing Tung, Tony

Mr. Lo, Hon Yeung, Andy

Mr. Yeung, Chung Yuen

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *