Council Member and Advisors

名譽顧問
譚耀宗先生GBM, GBS, 太平紳士
何鍾泰博士SBS, MBE, S.B.St J., 太平紳士
詹伯樂先生GBS, OBE, 太平紳士
陳家駒先生SBS, 太平紳士
何世柱先生GBM, GBS, OBE, 太平紳士
孫家雄博士
白德善先生
張孝威先生 SBS

名譽法律顧問
畢保麒先生

義務核數師
胡啟騰先生

名譽會長
羅志明先生

執行委員會(2020及2021年度)
會長 沈德賢先生
副會長 鄒鼎興先生
副會長 林瑞蘭小姐
秘書 謝津權博士
司庫 李進賢先生

委員
鄭永祥先生
甘耀權先生
黎嘉盈小姐
林啟榮先生
梁啟邦先生
盧漢揚先生
蘇玉鳳小姐
黃健偉先生
楊中源先生
上屆會長 梁偉光博士

Honorary Advisors
Mr. Tam, Yiu Chung, GBM, GBS, JP
Ir Dr. Ho, Chung Tai, Raymond
SBS, MBE, S.B.St J., JP
Ir James Blake, GBS, OBE, JP
Mr. Chan, Ka Kui, SBS, JP
Mr. Ho, Sai Chu, GBM, GBS,OBE, JP
Dr. Shuen, Ka Hung
Mr. John R.P. Battersby
Mr. Cheung, Hau Wai, SBS

Honorary Legal Advisor
Mr. Patrick M Burke

Honorary Auditor
Mr. Wu, Kai Tang

Honorary President
Mr. Law, Chi Ming

Executive Council (Term of 2020 & 2021)
President Mr. Sum, Tak Yin, Sam
Vice President Mr. Chow, Ting Hing, Edward
Vice President Ms. Lam, Sui Lan, Carmen
Hon.Secretary Dr. Tse, Chun Kuen, Alex
Hon.Treasurer Mr. Lee, Chun Yin, Bobby

Members
Mr. Cheng, Wing Cheung, Lewis
Mr. Kam, Yiu Kuen
Ms. Lai, Ka Ying, Rachel
Mr. Lam, Kai Wing, Ivan
Mr. Leung, Kai Pong
Mr. Lo, Hon Yeung, Andy
Ms. So, Yuk Fung, Yvonne
Mr. Wong, Kin Wai, Timothy
Mr. Yeung, Chung Yuen
Immediate Past President
Dr. Leung, Wai Kwong, Daron

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *